ตอบ : เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้พร้อมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นนะค่ะ

1. เล่มทะเบียนรถ
2. ทะเบียนบ้าน
3. บัตรประชาชน
4. เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน  หรือ สลิปเงินเดือน
5. เอกสารอื่น ๆ  แยกแต่ละประเภทของสินเชื่อ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
เท่านี้ก็รอรับเงินได้เลยค่ะ