เงื่อนไขการประมูลรถ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่มดูรถพร้อมประมูล 10.00 น. เป็นต้นไป
2. การลงทะเบียนมีค่ามัดจำป้ายยกประมูล 5,000 บาท
( รับเงินมัดจำป้ายคืนหลังการประมูลพร้อมคืนป้ายยกประมูล)
3. เอกสารประกอบการลงทะเบียน
– สำหรับบุคคลธรรมดา บัตรประชาชนตัวจริง (ไม่สามารถใช้บัตรอื่นมาลงทะเบียนได้)
– สำหรับนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัทฯ ตราประทับ สำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือมอบอำนาจ
4. กรณีลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลให้ลูกค้านำบัตรประชาชนของลูกค้านำมาลงทะเบียนเท่านั้น
5. การลงทะเบียนถ้าลูกค้าลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล บริษัทจะออกใบเสร็จให้เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นบุคคลธรรมดาได้
6. ประมูลโดยการยกป้ายที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ รถยนต์ ยกป้ายราคาเพิ่มครั้งละ 2,000 บาท รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 500บาท
7. ราคาขายยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ VAT 7% (ยกเว้นคันที่มีการระบุไว้ในใบรายการประมูล)
8. รายการที่ระบุว่า”เคลม VAT ไม่ได้ ” หมายถึงรายการดังกล่าวมี VAT ปกติ แจ้งผู้ลงทะเบียนที่เป็นนิติบุคคลทราบ ว่ารายการนั้นๆมี VATปกติ แต่ไม่สามารถเคลม VAT ได้
9. กรณีที่ประมูลได้ รถยนต์จะต้องจ่ายค่ามัดจำซื้อรถคันละ 5,000 บาท รถจักรยานยนต์คันละ 2,000 บาท (ชำระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอนก็ได้ ส่วนที่เหลือชำระภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีไม่ชำระภายใน 7 วัน จะถูกริบเงินค่ามัดจำรถโดยอัตโนมัติ (หากชำระครบทั้งหมดรับรถได้ทันที หรือภายใน5 วันทำการ)
10. ไม่มีค่ามัดจำเล่มทะเบียน แต่มีค่าจัดส่งเล่มทะเบียน คันละ100 บาท จะจัดส่งให้ภายใน 7-15 วัน หลังชำระครบ หากได้รับเล่มและชุดโอนแล้วให้โอนภายใน 30 วัน
– กรณีเกิน 30 วัน ต้อง เสียค่าทำชุดโอนใหม่คันละ 2000 บาท
– กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะขอฝากเล่มทะเบียน อันเนื่องจากต้องใช้เวลาซ่อมรถ สามารถแจ้งลงชื่อฝากเล่มได้ตอนชำระเงินประมูล ระยะเวลาในการฝากเล่มสูงสุด 90 วัน กรณี ครบ 90 วัน ทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งเล่มไปตามที่อยู่ที่ผู้ชนะการประมูลได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
11. โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง เลขตัวถัง คานหน้ารถ แผ่นเพจ สภาพรถ รายละเอียดรถต่างๆก่อนเริ่มการประมูลและจากสำเนาทะเบียนรถ ก่อนทำการประมูลทุกครั้ง หากมีการเริ่มประมูลไปแล้วบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
12. เมื่อรับรถไปแล้วให้นำรถไปเช็คเลขเครื่องเลขแชชซี เอกสารลูกค้า และรายละเอียดรถ เล่มรถ สำเนารถ ที่ขนส่ง ภายใน 10วัน (รวมวันหยุด) นับจากวันที่ชำระครบทั้งหมด หากเกินกำหนดทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
13. สำหรับรถประมูลบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอลจำกัด (มหาชน) สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ตามหลักเกณฑ์ของฝ่ายอนุมัติสินเชื่อของบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด (ติดต่
สินเชื่อบริษัทฯ ได้ทุกสาขา โทร1361)
14. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดเกี่ยวกับการต้องโอนรถทุกกรณี / รวมถึงค่าปรับจราจร ฯลฯ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการประมูลขายรถบางรายการได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. ลูกค้านำใบเสร็จเข้ารับรถหลังวันประมูลได้ ตั้งแต่ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30น.-16.30น.
17. กรณีคืนรถ กรณีโอนไม่ได้ ต้องมีหลักฐานลายเซ็นเจ้าหน้าที่ขนส่ง ภาพถ่ายจากขนส่ง ภาพรถ ภาพขณะเจ้าหน้าที่ตรวจ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
(กรณีโอนเงินคืน)เพื่อเป็นการยืนยันทุกครั้ง เพื่อรับเงินคืนจากทางบริษัท ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน โทร.089-8506857 ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ 8.30น.-16.30น.
18. การประมูลทุกครั้งจะได้รับการบันทึกทั้งภาพและเสียงการประมูล และบันทึกโดยกล้อง VDO / CCTV
19. รถที่เข้าร่วมประมูลที่จอดอยู่นอกลานประมูล ลูกค้าสามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ในหมายเหตุเพื่อขอนัดดูสภาพรถตัวจริงได้ก่อนวันประมูล หากผู้ประมูลประมูลรถโดยไม่ดูสภาพรถตัวจริงทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบสภาพรถและไม่รับซื้อคืนทุกกรณี
20. สภาพรถที่ระบุในหมายเหตุ เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ทางผู้ประมูลต้องตรวจสอบสภาพรถตัวจริงก่อนการประมูล โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในข้อมูลดังกล่าวทุกกรณี