เงื่อนไขการประมูลรถ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มดูรถพร้อมประมูลเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2. การลงทะเบียนมีค่ามัดจำป้ายยกประมูล 5,000 บาท (รับเงินมัดจำป้ายคืนหลังการประมูลพร้อมคืนป้ายยกประมูล)
3. เอกสารประกอบการลงทะเบียน
– สำหรับบุคคลธรรมดา บัตรประชาชนตัวจริง (ไม่สามารถใช้บัตรอื่นมาลงทะเบียนได้)
– สำหรับนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัทฯ ตราประทับ สำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือมอบอำนาจ
4. กรณีลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลให้ลูกค้านำบัตรประชาชนของลูกค้านำมาลงทะเบียนเท่านั้น
5. การลงทะเบียนถ้าลูกค้าลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล บริษัทจะออกใบเสร็จให้เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นบุคคลธรรมดาได้
6. ประมูลโดยการยกป้ายที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ รถยนต์ ยกป้ายราคาเพิ่มครั้งละ 2,000 บาท รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 500 บาท
7. ราคาขายยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ VAT 7% (ยกเว้นคันที่มีการระบุไว้ในใบรายการประมูล)
8. รายการที่ระบุว่า”เคลม VAT ไม่ได้ ” หมายถึงรายการดังกล่าวมี VAT ปกติ แจ้งผู้ลงทะเบียนที่เป็นนิติบุคคลทราบ ว่ารายการนั้นๆมี VATปกติและไม่สามารถเคลม VAT ได้
9. กรณีที่ประมูลได้ รถยนต์จะต้องจ่ายค่ามัดจำซื้อรถคันละ 5,000 บาท รถจักรยานยนต์คันละ 2,000 บาท (ชำระเงินสดหรือเงินโอน)ส่วนที่เหลือชำระภายใน 7 วัน (จ่ายเงินครบรับรถทันที) กรณีไม่ชำระภายใน 7 วัน จะถูกริบเงินค่ามัดจำรถ
10. ไม่มีค่ามัดจำเล่มทะเบียน แต่มีค่าจัดส่งเล่มทะเบียน คันละ 100 บาท จะจัดส่งให้ภายใน 7-15 วัน หลังชำระครบ หากได้รับเล่มและชุดโอนแล้วให้โอนภายใน 30 วัน กรณีเกิน 30 วัน ต้อง เสียค่าทำชุดโอนใหม่คันละ 2,000 บาท
11. โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง  เลขตัวถัง เลขคานหน้ารถ  แผ่นเพจ สภาพรถ รายละเอียดรถต่างๆก่อนเริ่มการประมูลและจากสำเนาทะเบียนรถ ก่อนทำการประมูลทุกครั้ง หากมีการเริ่มประมูลไปแล้วบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
12. เมื่อรับรถไปแล้วให้นำรถไปเช็คเลขเครื่องเลขแชทซี เอกสารลูกค้า และรายละเอียดรถ เล่มรถ สำเนารถ ที่ขนส่ง ภายใน 15 วันหากเกินกำหนดทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
13. สำหรับรถประมูลบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ต้องการขอสินเชื่อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ ตามเงื่อนไขบริษัท ฯ  สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
14. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดเกี่ยวกับการต้องโอนรถทุกกรณี
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการประมูลขายรถบางรายการได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. ลูกค้านำใบเสร็จเข้ารับรถหลังวันประมูลได้ ตั้งแต่ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30น.-16.30น.
17. กรณีคืนรถ กรณีโอนไม่ได้ ต้องมีหลักฐานภาพถ่ายจากขนส่ง ภาพรถ สำเนา บัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงินคืน)เพื่อเป็นการยืนยันทุกครั้ง เพื่อรับเงินคืนจากทางบริษัท